Networking Tools

Colasoft MAC Scanner 2.3.0.516

Freeware 5 เม.ย. 2017 13

Colasoft MAC Scanner โปรแกรมสแกนหา IP Address และ MAC Address เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการส…

Connectify Hotspot 2017.4.5.38776

Freeware 10 ส.ค. 2017 21

Connectify Hotspot โปรแกรมสร้าง WiFi Hotspot บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับโปรแกรมนี้เมื่อติดตั้งลงในคอ…

My WIFI Router 3.0

Freeware 20 เม.ย. 2016 32

My WIFI Router คือโปรแกรมแชร์ Wifi ฟรีหรือสร้างตัว Wifi Hotspot เพื่อแบ่งปันให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์…

Virtual Router Manager 1.0

Open Source 8 พ.ย. 2016 8

Virtual Router Manager โปรแกรมฟรีโอเพนซอร์ส เป็นโปรแกรมสร้างเราท์เตอร์เสมือนที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ใ…

TeamViewer 12.1.15448.0

Freeware 27 ก.ค. 2017 11

TeamViewer เป็นโปรแกรมประเภทรีโมทคอนโทลที่สามารถเชื่อมต่อและควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากระยะไกลผ่…

AnyDesk 4.1.0

Freeware 17 พ.ค. 2018 70

AnyDesk เป็นซอฟต์แวร์ยอดนิยมที่ใช้สำหรับการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop Application) ที่…

mHotspot 7.8.8.0

Freeware 10 พ.ค. 2018 36

mHotspot เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้ทำงานเสมือนเป็นเราเตอร์ wifi โปรแกรมจะสร้างสัญญาณไร้สายที่มีความปลอดภ…