Messaging and Chat

WebcamMax

16 ม.ค. 2014 2117

WebcamMax เป็นโปรแกรมเพิ่มลูกเล่นให้กับวีดีโอแชทออนไลน์ หรือการสนทนาผ่านกล้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องเว็บแคม (…