Utilities

Wise System Monitor

30 มี.ค. 2019 974

Wise System Monitor เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการการทำงานบนระบบคอมพิวเต…

Utilities

CPU-Z

3 มี.ค. 2015 2044

CPU-Z โปรแกรมตรวจสอบสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระบบการทำงาน และข้อมูลอุปกรณ์ภ…