Recorder and Capture

Mirillis Action!

8 ก.พ. 2014 4336

โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Action! มีความสามารถในการบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ในขณะที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณ ไม่ว่าจะเป็…