System Tuning

Wise Force Deleter

22 เม.ย. 2016 1462

ถ้าหากในคอมพิวเตอร์ของคุณมีไฟล์ที่ลบออกไม่ได้ ไม่ว่าจะกดลบยังไงก็มักจะมีข้อความปฏิเสธเตือนขึ้นมาตลอด หาหนทางลบมันออกไม่เ…