Utilities

Wise System Monitor

30 มี.ค. 2019 988

Wise System Monitor เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการการทำงานบนระบบคอมพิวเต…